Branches

sectorindeling van de

economie

De sectorindeling van de economie is de indeling in de volgende vier sectoren.

Primaire sector

Deze sector levert grondstoffen en voedsel.

Secundaire sector

Deze sector omvat alle bedrijven en activiteiten die grondstoffen …

Tertaire sector

Deze sector omvat de commerciële dienstverlening.

Quartaire sector

Deze sector omvat de non-commerciële dienstverlening.

– sponsored –

BRANCHES

Bedrijfsindeling

Vind hier de verschillende sectoren binnen de economie, gerelateerd aan de productie, distributie en verkoop van goederen en diensten.

Landbouw, bosbouw en visserij

De branche landbouw, bosbouw en visserij omvat het telen, oogsten en vangen van gewassen, dieren en vis, alsmede het beheren van bossen en natuurgebieden voor voedselproductie, houtvoorziening en biodiversiteitsbehoud.

Winning van delfstoffen

De winning van delfstoffen-branche betreft het exploreren, extraheren en verwerken van mineralen, metalen, aardolie, aardgas en andere natuurlijke hulpbronnen uit de aarde voor gebruik in diverse industrieën en energieproductie.

Industrie

De industriebranche omvat de productie en verwerking van grondstoffen tot halffabricaten en eindproducten door middel van diverse fabricageprocessen, machines en technologieën, voor consumptie en verdere economische activiteiten.

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

De branche voor productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht omvat het opwekken, transporteren, distribueren en verhandelen van energie en klimaatregeling voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik.

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

De branche voor winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering betreft het onttrekken, zuiveren en leveren van water, alsmede het inzamelen, behandelen, verwerken en verwijderen van afval en afvalwater voor een duurzaam en gezond milieu.

Bouwnijverheid

De bouwnijverheid omvat het ontwerpen, plannen, construeren, renoveren en onderhouden van gebouwen, infrastructuur en landschapsinrichting, met behulp van diverse bouwtechnieken, materialen en vakmensen.

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

De branche groot- en detailhandel, reparatie van auto’s omvat de in- en verkoop van goederen op groothandels- en detailhandelsniveau, evenals het onderhouden en repareren van voertuigen voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

Vervoer en opslag

De branche vervoer en opslag omvat het verplaatsen en opslaan van goederen, personen en informatie, met behulp van diverse transportmiddelen, logistieke processen en infrastructuur om economische activiteiten en mobiliteit te faciliteren.

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

De branche logies-, maaltijd- en drankverstrekking omvat het bieden van accommodatie, bereiden en serveren van voedsel en dranken aan klanten in diverse horecagelegenheden zoals hotels, restaurants, cafés en cateringbedrijven.

– sponsored –

Informatie en communicatie

De branche informatie en communicatie omvat het creëren, verzamelen, verwerken, verspreiden en uitwisselen van informatie en multimedia-inhoud via diverse technologieën, platformen en communicatiekanalen, zoals telecommunicatie, internet, radio, televisie en uitgeverijen.

Financiële instellingen

De branche financiële instellingen omvat het aanbieden van financiële diensten, zoals bankieren, verzekeringen, beleggingen en kredietverlening, door diverse organisaties om economische groei te stimuleren en de financiële behoeften van consumenten en bedrijven te ondersteunen.

Verhuur van en handel in onroerend goed

De branche verhuur van en handel in onroerend goed omvat het kopen, verkopen, verhuren, beheren en taxeren van residentiële, commerciële en industriële eigendommen, met behulp van makelaardij, vastgoedbeheer en andere vastgoedgerelateerde diensten.

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

De branche advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening omvat het leveren van professionele expertise, advies en ondersteuning op uiteenlopende gebieden zoals management, technologie, juridische zaken, marketing en wetenschappelijk onderzoek aan diverse organisaties en sectoren.

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

De branche verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening omvat het verhuren van materieel, apparatuur en andere roerende goederen, evenals het aanbieden van ondersteunende diensten zoals beveiliging, schoonmaak en facility management aan bedrijven en particulieren.

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

De branche openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen omvat het uitvoeren van wetgevende, bestuurlijke en regulerende activiteiten door overheidsinstanties, alsmede het aanbieden van openbare diensten en het beheren van socialezekerheidsstelsels ten behoeve van burgers en het algemeen belang.

Onderwijs

De onderwijsbranche omvat het aanbieden van formeel en informeel onderwijs, variërend van kleuterscholen tot universiteiten, beroepsopleidingen en volwasseneneducatie, met als doel het overdragen van kennis, vaardigheden en competenties aan leerlingen en studenten.

Gezondheids- en welzijnszorg

De branche gezondheids- en welzijnszorg omvat het aanbieden van medische, verpleegkundige, paramedische, psychologische en sociale diensten gericht op het bevorderen, behouden en herstellen van de fysieke en mentale gezondheid van individuen en gemeenschappen.

Cultuur, sport en recreatie

De branche cultuur, sport en recreatie omvat het organiseren, faciliteren en aanbieden van culturele, artistieke, sportieve en recreatieve activiteiten en evenementen, gericht op het verrijken van de levenservaring en het bevorderen van sociale cohesie en ontspanning.

Overige dienstverlening

De branche overige dienstverlening omvat een breed scala aan aanvullende en ondersteunende diensten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, begrafenisondernemingen en belangenorganisaties, die niet onder de specifieke sectoren vallen maar bijdragen aan het dagelijks leven en welzijn van mensen.

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

De branche huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik omvat het in dienst nemen van personeel voor huishoudelijke taken en het zelfvoorzienend produceren van goederen en diensten voor persoonlijk gebruik, zoals het verbouwen van voedsel of het onderhouden van een woning.

Extraterritoriale organisaties en lichamen

De branche extraterritoriale organisaties en lichamen omvat internationale en supranationale entiteiten zoals de Verenigde Naties, Europese Unie en andere multilaterale instellingen, die zich bezighouden met grensoverschrijdende samenwerking, beleid en regelgeving op diverse terreinen zoals economie, politiek, milieu en mensenrechten.

– sponsored –